วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และส่งมอบสุกร และไก่พื้นเมืองพร้อมอาหารสำเร็จรูปสุกร และไก่ พร้อม เวชภัณฑ์ ให้กับโรงเรียน ตชด.บ้านตาแตรว อ.สังขะ และโรงเรียน ตชด.บ้านชำปะโต อ.บัวเชด ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โครงการตามพระราชดำริฯ

S 40927250 S 40927246 S 40927248
S 40927254 S 40927253 S 40927252