ระหว่างวันที่ 15–18 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จัดอบรมแปรรูป ผลิต ภัณฑ์เนื้อสัตว์ รุ่นที่ 1-4 ตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่ทำได้แก่ลูกชิ้น เนื้อแดดเดียวและเนื้อสวรรค์ โดยมีเป้าหมายเกษตรกร จากอำเภอกาบเชิง อำเภอชุมพลบุรี อำเภอเขวาสินรินทร์ และอำเภอศีขรภูมิ ณ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

 S 42917895 S 42917897   S 42917898
 S 42917899  S 43065353 S 43065355
 S 43065356  S 43155460  S 43155462
 S 43155463  S 43155464  S 43204611
 S 43204613  S 43204614  S 43204615