วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายประยูร  พรมไธสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ นายอุดม เจือจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นายอดุลย์ ศรีบุรี หัวหน้าด่านกักกันสุรินทร์ และชมรมพัฒนาพันธุ์สุกรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และทางชมรมพัฒนาพันธุ์สุกรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับบริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสสิเนส จำกัด ได้มอบเวชภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อให้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์สำหรับใช้ในการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

71891 71888
71890 71889