วันที่ 31ตุลาคม 2562 เวลา15.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับ ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ นำโดยนายอดุลย์ ศรีบุรี หัวหน้าด่านฯ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวเชด และที่ทำการปกครองอำเภอบัวเชด ได้ร่วมกันปฏิบัติงานออกตรวจสอบเขียงจำหน่ายเนื้อสุกรในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลบัวเชด, ตำบลบัวเชด, ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในพื้นที่

ผลการปฏิบัติงานได้ตรวจสอบเขียงจำหน่ายเนื้อสุกร จำนวน 5 เขียง ไม่พบการกระทำความผิดและเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ, Surface Swab ส่งห้องปฏิบัติการต่อไป ทั้งนี้เจ้าของร้านเขียงจำหน่ายเนื้อสุกรได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างดียิ่ง

5722 5723 5724
5725 5727 5728
72300