วันที่ 31  ตุลาคม  2562 เวลา 09.30 น. น.สพ.ประยูร พรมไธสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ประชุมปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มฝ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

S 34095107 S 34095109 S 34095110
S 34095111 S 34095112 S 34095113