ระหว่างวันที่ 16-25 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจต่ออายุสถานที่จำหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ณ สถานที่จำหน่ายไข่สดในจังหวัดสุรินทร์

35567 10779267898975 10779268304760
10779268555439 10779268424922 10779268637403
10779268035360 10779269000333 10779268807841