วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม "ถือตะกร้า นุ่งผ้าซิ่น หิ้วปิ่นโต" ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด (นายไกรสร กองฉลาด) เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวสุรินทร์ โดยทุกวันศุกร์ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ แต่งกายผ้าไทย/ผ้าไหม ถือตะกร้า หิ้วปิ่นโต และนำอาหารมารับประทานกลางวันร่วมกัน เพื่อสร้างความรักความผูกพันในองค์กร ส่งเสริมการใช้ผ้าไทย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยการงดการใช้ถุงพลาสติก ลดขยะ 

S 44810256 S 44810259 S 44810258
97756 97790 97791