ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศีขรภูมิ ชมรมพัฒนาพันธุ์สุกรสุรินทร์ และพันธมิตรธุรกิจผู้เลี้ยงสุกร จัดประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร “เกษตรกรศีขรภูมิ รู้ทัน ป้องกัน ASF” ณ หอประชุมอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF) ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอศีขรภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุม และท่านวิทยากร ผศ.น.สพ.คัมภีร์ กอธีระกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสุกรในอาเซียนและจีน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

1 2 3
5 6 7
9 10 12
14 15 16
41 42 151