วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตนบุรี ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด จัดประชุมการซักซ้อมความเข้าใจ "การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร" ให้กับผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่ และร่วมเปิดจุดตรวจสัตว์-ซากสัตว์ตำบลดอนแรด เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

86256 86257 86258
86259 86260 86262