วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศีขรภูมิ และด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ ร่วมออกตรวจสอบเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์ตลาดนัดคลองถมอำเภอศีขรภูมิ พบว่า ผู้ประกอบการเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์ ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 โดยมีหลักฐานการขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ และใบรับรองถึงแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ที่มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ ทุกรายเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคเนื้อสัตว์ดังกล่าว

514515 514511 514512
514513 514514