วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสัตวแพทย์ประยูร พรมไธสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ และคณะ ตามที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสุรินทร์ออกเยี่ยมจุดตรวจและติดตามการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 ณ จุดตรวจตู้ยามบ้านตรวจ ถนนศีขรภูมิ - สังขะ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ พบเหตุการณ์ปกติ ไม่มีอุบัติเหตุทางถนน พร้อมมอบเครื่องดื่มชูกำลังและกาแฟเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้

516939 516943 516942
516938 516941