วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่เฉพาะ ที่ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านโคกสูง ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้วิชาการและเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ เพื่อเป็นการสร้างรายได้และกระตุ้นในอาชีพเลี้ยงสัตว์

 S 51650570  S 51650572  S 51650573
 S 51650574  S 51650575  S 51650576
 S 51650577  S 51650578  S 51650579
 S 51650580  S 51650581