ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตนบุรี สหกรณ์โคนมรัตนบุรี จำกัด บริการตรวจสุขภาพ แก้ไขปัญหาการผสมติดยาก คัดกรองโรควัณโรคและโรคแท้งติดต่อในโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมรัตนบุรี จำกัด เพื่อควบคุม ป้องกันโรค ลดการสูญเสียของเกษตรและสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคน้ำนมโคว่าน้ำนมโคมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย

496377 496378 496379
496380 496381 496382
496383 496384