วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวเชด บูรณาการร่วม กับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ อบรมเด็กนักเรียน โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา(โรงเรียนตาม พระราชดำริฯ) และโครงการส่งเสริมปศุสัตว์ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โดย อบรมให้ความรู้การจัดการการเลี้ยงไก่ไข่ การดูแลสุขภาพสัตว์และฝึกปฏิบัติการผสมอาหารสัตว์ ในการลดต้นทุนการผลิต เพื่อปลูกฝังค่านิยมทักษะ ในการทำเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

S 72155140 S 72155142 S 72155143
S 72155144 S 72155145 S 72155147
S 72155148 S 72155149 S 72155154
S 72155157 S 72155159 S 72155160