วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดพิธีในการจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์หลักสูตร ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดโดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ณ โรงแรงทองธารินทร์ มีผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 42 ราย โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อรับทราบและเข้าใจกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้ง   โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 เพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์

2. เพื่อรับทราบและเข้าใจพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และทิศทางการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขจากผู้ประกอบการ

S 22773986 S 22773991 S 22774003
S 22774006 S 22774007 S 30580803

S 22773988