วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร กิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรรายย่อย โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายบุญธรรม เนาว์สูงเนิน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการเกษตรกรเป้าหมายทั้งหมด850 คนแยกเป็น 17 รุ่นๆละ 50 คนรวมใช้ระยะเวลาการอบรม 17 วันโดยในวันนี้อบรมรุ่นที่1 ของอำเภอปราสาท มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน ณ หอประชุมอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

S 217055236 S 217055238 S 217055239
S 217055241 S 217055242 S 217055243
S 217055245 S 217055246 S 217055249
S 217055250 S 217055251 S 217055252
S 217055253 S 217055255 S 217055256