วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตรส่งเสริมสถานประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้รับการรับรอง โครงการปศุสัตว์ oK ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมอบใบรับรองโครงการปศุสัตว์ OK ให้กับผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ผ่านการรับรอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เกิดการปรับปรุงพัฒนาสถานประกอบการให้ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ และเลือกใช้วัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคที่เลือกซื้อเนื้อสัตว์ภายใต้สัญลักษณ์ ปศุสัตว์ OK ณ โรงแรงทองธารินทร์ มีผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 ราย

39006 39007 39008
39009 39010 39011
39012 39013