ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง แบบครบวงจรจังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

3 7 2562 surin 1

3 7 2562 surin 2