ประกาศจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสาธิต โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกร 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มศักยภาพการตลาดไก่พื้นเมือง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)