งบทดลองรายเดือน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์  ปีงบประมาณ 2560