การศึกษาความชุกทางซีรัมวิทยาและปัจจัยเสี่ยงต่อโรคแท้งติดต่อในแพะในจังหวัดสุรินทร์ ปี 2563

Seroprevalence and Risk factors of Brucellosis in goatsin Surin province in 2020