การประเมินผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือในจังหวัดสุรินทร์
เจียมจิตต์ เดื่อมขันมณี และ อิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ