9C42073C 065F 476D 800B BE4301B2AE6B

โครงการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2565

-รายชื่อผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว วันที่ 6 กันยายน 2565 https://drive.google.com/file/d/1WBxaBauGh_yKIS2KO_eWGy1KlrCTqemB/view?usp=sharing

-รายชื่อผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว วันที่ 7 กันยายน 2565 https://drive.google.com/file/d/16CzE4zdV-uSGo5kFu8u630k_ueymZCAt/view?usp=sharing

สถานที่อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนูญ สิงคเสลิต คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์   พิกัดสถานที่ https://goo.gl/maps/MKeE7tGzVJxcE5MJA

*** การเตรียมตัวสัตว์ก่อนผ่าตัด ***

-สุนัข-แมวที่จะผ่าตัดทำหมัน จะต้องงดอาหารและน้ำ 8-12 ชั่วโมงก่อนเวลานัดหมายผ่าตัดทำหมัน

-สวมใส่สายจูงสัตว์ หรือขังกรง/ ตะกร้า ที่มิดชิด เพื่อป้องกันกรณีสัตว์หลุดหนี

-เจ้าของจะต้องนำสัตว์เลี้ยงมาลงทะเบียนเข้ารับบริการอีกครั้ง เพื่อรับบัตรคิว ตามวันและเวลาที่ได้เลือกจองสิทธิ์ไว้ โดยเจ้าหน้าที่จะให้บริการตามลำดับการลงทะเบียนรับบัตรคิว

-เจ้าของจะต้องเป็นผู้จับบังคับสัตว์ด้วยตนเอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการวางยาเพื่อเตรียมผ่าตัด (กรณีสัตว์ดุร้าย กัดคน เจ้าของต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

** หมายเหตุ : ผู้ที่นำสุนัข-แมวมารับบริการ กรุณาแต่งกายให้สุภาพ และสวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น ตลอดการเข้ารับบริการ และต้องได้รับการคัดกรองโรค COVID-19 ณ จุดลงทะเบียนในวันที่เข้ารับบริการ (ก่อนเวลา 06.30 น.)

*** หากไม่มารับบริการในวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โทร. 044-713145, 064-1159343