1

                            2 3

 

      สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์แก่ประชาชนและผู้สนใจสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล ร้าน เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขาสุรินทร์) ที่ตั้งเลขที่ 141 – 143 ถนนเทศบาล 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลจำหน่าย 3 รายการ ได้แก่ ไส้กรอก ลูกชิ้น และอาหารปรุงสุก ซึ่งเปิดให้บริการจำหน่ายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นายศักดา  มานะ (รักษาการผู้จัดการสาขาสุรินทร์) โทรศัพท์ 091-119-9412 หรือ 091-120-1943