วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายจำลอง  ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์นำทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตนบุรี ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ หน่วย DHHU ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรค Lumpy skin แจ้งมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมป้องกันโรคตามพรบโรคระบาดสัตว์ 2558 พร้อมทั้งแจกเวชภัณฑ์และควบคุมกำจัดสัตว์พาหะแมลงดูดเลือดซึ่งเป็นพาหะนำโรค lLumpy skin ในโค กระบือเพื่อเป็นการตัดตอนการระบาดของโรคแก่สมาชิกสหกรณ์โคนมรัตนบุรี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมรัตนบุรีจำกัดเป็นอย่างดี

64628 64632 64636
64636 64638 64634