วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 กรมปศุสัตว์ให้การช่วยเหลือด้านอาหารช้างและสุขภาพช้างของกลุ่มผู้เลี้ยงช้างซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส 2019 หรือ COVID-19 โดยนายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จรูญวิทย์ นะพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์เป็นผู้แทนมอบอาหารช้างซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ เป็นจำนวนกว่า 10 ตัน เพื่อให้การช่วยเหลือช้างที่ได้รับผลกระทบฯดังกล่าว ณ บ้านขุนไชยทอง ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมีช้างซึ่งได้รับความช่วยเหลือ เป็นจำนวนกว่า 37 เชือก

79531 79532 79533
79534 79535 79536
79537 79538 79539