วันที่ 10 สิงหาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยคณะผู้ตรวจมาตรฐานฟาร์มจังหวัดสุรินทร์ นายประยูร พรมไธสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  พร้อมด้วย นางวชิราภรณ์  นองมัน  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายธีระ  กงแก้ว นายสัตวแพทย์ชำนาญการ และนางสาวอรอินท์ สายนำทาน นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ตรวจประเมิน(ต่ออายุ)การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ(GAP) ทองเบญจฟาร์ม(ศีขรภูมิ) ฟาร์ม ของบริษัท ทองเบญจฟาร์ม จำกัด อำเภอศีขรภูมิ มีกำลังการผลิต 140,000 ตัว/รุ่น พบข้อบกพร่อง ไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ ให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เมื่อผู้ประกอบการได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มจังหวัดสุรินทร์จะได้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาการรับรอง สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 เพื่อพิจารณาให้การรับรองต่อไป

S 13123614 S 13123616
S 13123618 S 13123617