วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนมดงรัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมดงรัก องค์การบริหารส่วนตำบลจีกแดก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจีกแดก ลงพื้นที่สอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากพบผลบวก จากการส่งตรวจชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า ณ บ้านโคกกรม หมู่ที่ 2 ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เพื่อหาแนวทางในการป้องกันควบคุมโรคต่อไป

176122 176133 176136
176151 176224 S 46874845