วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางพรประภา พวงนาค เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

S 47767594 S 47767601 S 47767596
S 47767598 S 47767597 S 47767599

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 สพ.ญ.ขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแก นายพิทยา สุวรรณลา กล่าวต้อนรับ นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ รายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีสุรินทร์ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม โรงพยาบาลท่าตูม  และเทศบาลตำบลเมืองแก ซึ่งมีนายสัตวแพทย์เทอดศักดิ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์  ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมในงาน

    ภายในงานมีกิจกรรมออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์กลุ่มเสี่ยง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ณ หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยงและสุนัขจรจัดจากวัดต่างๆของเทศบาลตำบลเมืองแกมารับบริการเป็นจำนวนมาก

459019 459026 459033
459046 459050 459060
459067 459079 459071
459093 459103 459108
459116 459098 459096

              วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ส.พ.ญ.ขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 3 ได้มอบหมายให้ น.สพ.เทอดศักดิ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 และนายสัตวแพทย์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขวาสินรินทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ทำการปกครองอำเภอเขวาสินรินทร์  กำนันตำบลตากูก และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากูก ลงพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านอำปึล ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อร่วมสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าในโคที่ถูกสุนัขจรจัดกัด โดยได้สอบสวนโรคเพื่อหามาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกัน พร้อมให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้าแก่เกษตรกรและเน้นย้ำการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ควบคุม (สุนัข-แมว) ทุกตัวในพื้นที่  ทั้งนี้หากเกษตรกรพบสัตว์เลี้ยงถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนให้รีบดำเนินการแจ้งทางหน่วยงานกรมปศุสัตว์โดยด่วนเพื่อดำเนินการป้องกันโรคต่อไป

S 24354818 S 24354820 S 24354821
S 24354822 S 24354823 S 24354824

วันที่ 30 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2565 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายสุพิน นองมัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (นางนงนุช พรรคฐิน นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ )ร่วมประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก  โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดพิธีพร้อมมอบนโยบายให้แก่ผู้ร่วมปประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าวโดยมีประเด็นดังนี้

- ทิศทางการพัฒนาประเทศการเกษตรยุคใหม่และบทบาทจากเศรษฐกิจฐานราก

- บทบาทหน้าที่กับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่

- How to Economy Driving With Soft Power

-การพัฒนาเกษตรกรราย Segment และแนวทางการพัฒนาตลอดช่วงโชอุปทาน (Supply Chain) และห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

                - การใช้ VRIO Model พัฒนาการเกษตรของเกษตรกรรายย่อย ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช  รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

636e8162 a4c6 43c7 8c06 62900cf95ebd 42278 176533
178075 cc630ab3 82a9 4d40 945a d6f0142c42a5 176533

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายจำลอง  ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ น.ส.มหัทธนา  รับงาม  รักษาการฯ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.๒๕๖๗ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจรและยั่งยืน ณ ห้องประชุมช้างใหญ่ ชั้น๔ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  โดยมี นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานการประชุมและชี้แจง เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

S 125706341 S 125706343 S 125706344
S 125706345 S 125706347 S 125706349