- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   ประจำเดือนตุลาคม 2561
   ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
   ประจำเดือนธันวาคม 2561
   ประจำเดือนมกราคม 2562
   ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
   ประจำเดือนมีนาคม 2562
   ประจำเดือนเมษายน 2562
   ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
   ประจำเดือนมิถุนายน 2562
   ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
   ประจำเดือนสิงหาคม 2562
   ประจำเดือนกันยายน 2562


- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561