ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหาร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบ 1/2564

**********************************


1. รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

2. หลักฐานขั้นตอนการวางแผน
    2.1 แต่งตั้งคณะทำงาน
    2.2 ความเห็นชอบการฝึกอบรมโครงการ
    2.3 ภาพประกอบการประชุมคณะทำงาน
    2.4 รายงานการประชุม

3. หลักฐานขั้นตอนการดำเนินงาน
    3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
    3.2 ภาพประกอบการอบรม
    3.3 แผนปฏิบัติการชุมชน
    3.4 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4. หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
    4.1 สรุปแบบทดสอบก่อนและหลัง
    4.2 บันทึกสรุปบทเรียน
    4.3 สรุปแบบติดตามหลังการประชุม
    4.4 แบบประเมินความพึงพอใจ

5. หลักฐานขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์
    5.1 แบบประเมินติดตาม
    5.2 ภาพติดตามการประเมิน
    5.3 รายงานผลจากระบบ

6. ตารางรายงานผล รอบ 1-64