10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

     O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

     O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปี

     O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

แผนป้องกันการทุจริต

     O39 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

     O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

     O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี