การส่งเสริมความโปร่งใส


9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

    9.5.1 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 • 1) แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • 2) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • 3) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

   9.5.2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • 1) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • 2) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

    10.1.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 • 1) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • 2) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

    10.1.2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 • 1) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • 2) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

   10.1.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรม

 • 1) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

   10.1.4 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

 • 1) แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • 2) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 • 3) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี