การบริหารเงินงบประมาณ


 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

     9.3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  • 1) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • 2) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน
  • 3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

   

    9.3.2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ