มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

    10.2.1 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

  • 1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  • 2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
  • 3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • 4) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • 5) มาตรการป้องกันการรับสินบน
  • 6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
  • 7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ