ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศีขรภูมิ ชมรมพัฒนาพันธุ์สุกรสุรินทร์ และพันธมิตรธุรกิจผู้เลี้ยงสุกร จัดประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร “เกษตรกรศีขรภูมิ รู้ทัน ป้องกัน ASF” ณ หอประชุมอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF) ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอศีขรภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุม และท่านวิทยากร ผศ.น.สพ.คัมภีร์ กอธีระกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสุกรในอาเซียนและจีน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

1 2 3
5 6 7
9 10 12
14 15 16
41 42 151

            วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม "ถือตะกร้า นุ่งผ้าซิ่น หิ้วปิ่นโต" ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด (นายไกรสร กองฉลาด) เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวสุรินทร์ โดยทุกวันศุกร์ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ แต่งกายผ้าไทย/ผ้าไหม ถือตะกร้า หิ้วปิ่นโต และนำอาหารมารับประทานกลางวันร่วมกัน เพื่อสร้างความรักความผูกพันในองค์กร ส่งเสริมการใช้ผ้าไทย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยการงดการใช้ถุงพลาสติก ลดขยะ 

S 44810256 S 44810259 S 44810258
97756 97790 97791

   

 

            วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา09.30 น. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ตามกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ขององค์กร

S 144031752 S 144031753 S 144031754
S 144031755 S 144031757 S 144031758

       ระหว่างวันที่ 16-25 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจต่ออายุสถานที่จำหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ณ สถานที่จำหน่ายไข่สดในจังหวัดสุรินทร์

35567 10779267898975 10779268304760
10779268555439 10779268424922 10779268637403
10779268035360 10779269000333 10779268807841

         วันที่ 31  ตุลาคม  2562 เวลา 09.30 น. น.สพ.ประยูร พรมไธสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ประชุมปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มฝ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

S 34095107 S 34095109 S 34095110
S 34095111 S 34095112 S 34095113