สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ระหว่างวันที่ 13 -15 มกราคม 2563 และได้รับเกียรติจากนายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์สร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่และพัฒนาอาสาปศุสัตว์เดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมในทุกพื้นที่ โดยมีเป้าหมายเป็นผู้รับผิดชอบงานหรือปฏิบัติงานด้านโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 427 คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 172 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 17 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมีการจัดอบรมแบ่งเป็น 3 พื้นที่ ดังนี้

วันที่ 13 มกราคม 2563 ผู้เข้าอบรมจากอำเภอเมืองสุรินทร์ เขวาสินรินทร์ ลำดวน สำโรงทาบ ศีขรภูมิ ศรีณรงค์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 14 มกราคม 2563 ผู้เข้าอบรมจากอำเภอกาบเชิง บัวเชด พนมดงรัก สังขะ ปราสาท ณ หอประชุมอำเภอปราสาท

วันที่ 15 มกราคม 2563 ผู้เข้าอบรมจากอำเภอ ท่าตูม จอมพระ โนนนารายณ์ สนม รัตนบุรี ชุมพลบุรี ณ ห้องประชุมธรรมรังษี โรงพยาบาลท่าตูม

501824 501825 501826
501828 501829 501830
501830 501831 501832
503168 503169 503170
503171 503172 503174
503175 503176 503178
503179 503180 503181
503182 505015 505016
505017 505018 505019
505020 505021 505021
505022 505023  

 

 

ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตนบุรี สหกรณ์โคนมรัตนบุรี จำกัด บริการตรวจสุขภาพ แก้ไขปัญหาการผสมติดยาก คัดกรองโรควัณโรคและโรคแท้งติดต่อในโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมรัตนบุรี จำกัด เพื่อควบคุม ป้องกันโรค ลดการสูญเสียของเกษตรและสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคน้ำนมโคว่าน้ำนมโคมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย

496377 496378 496379
496380 496381 496382
496383 496384  

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตนบุรี ได้จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้รับบริจาคโคจาก มูลนิธิหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนบ้านนำ้สร้าง-นางเภา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายอำนวยโชติ มาหินกอง ปลัดอาวุโสอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมีการไถ่ชีวิตโค จำนวน ๑๖ ตัว และ มอบสัญญายืมเพื่อการผลิต ให้แก่เกษตรกรรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

S 50749450 S 50749453 S 50749454
S 50749455 S 50749456 S 50749457
S 50749458 S 50749459 S 50749460
S 50749461 S 50749463 S 50749464

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่เฉพาะ ที่ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านโคกสูง ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้วิชาการและเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ เพื่อเป็นการสร้างรายได้และกระตุ้นในอาชีพเลี้ยงสัตว์

 S 51650570  S 51650572  S 51650573
 S 51650574  S 51650575  S 51650576
 S 51650577  S 51650578  S 51650579
 S 51650580  S 51650581  

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสัตวแพทย์ประยูร พรมไธสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ และคณะ ตามที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสุรินทร์ออกเยี่ยมจุดตรวจและติดตามการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 ณ จุดตรวจตู้ยามบ้านตรวจ ถนนศีขรภูมิ - สังขะ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ พบเหตุการณ์ปกติ ไม่มีอุบัติเหตุทางถนน พร้อมมอบเครื่องดื่มชูกำลังและกาแฟเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้

516939 516943 516942
516938 516941