วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์จรูญวิทย์  นะพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดด่านผ่านแดนถาวรไทย  - กัมพูชา ช่องจอม อ. กาบเชิง จ. สุรินทร์ คณะเจ้าหน้าที่จากจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทยจากการนำของนายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ฝั่งจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชา จากการนำของ นายแปน  โก๊ะซอล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย โดยเป็นไปตามมาตรการผ่อนคลายการเดินทางเข้าออกช่องผ่านแดนทางบก (เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร ) ของรัฐบาล โดยการปรับมาตรการการเดินทางเข้าราชอาณาจักร สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับแต่ไม่ครบตามเกณฑ์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยผ่านช่องทางผ่านแดนทางบก( เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร ) โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาในการเปิดดำเนินการให้บุคคลเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยผ่านช่องทางผ่านแดนทางบก (เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร ) ตามมาตรการกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด

410834 410835 410836
410839 410838 410840
410841 410842 410843

        วันที่ ๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ นายจำลอง  ผูกดวงปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ น.ส.มหัทธนา  รับงาม รักษาการฯหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ อบรมเกษตรกร ตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ กิจกรรมยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพและโควากิวนครชัยบุรินทร์ รุ่นที่ ๗  จำนวน ๖๐ คน เป็นเกษตรกรจาก อำเภอท่าตูม และอำเภอชุมพลบุรี  ณ  ฟาร์มโคเนื้อ กัปตันฟาร์ม บ้านโชค อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  พร้อมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากผู้เข้ารับการอบรม

S 124960794 S 124960796 S 124960797
S 124968981 S 124968984 S 124968987

         วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยนายสุพิน นองมัน นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นางเจียมจิตต์ เดื่อมขันมณี นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ นายณรงค์ ศิริดล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ นางสาวจรัสพร พิศงาม เจ้าหน้าที่โครงการ ธคก. และนายประยุทธ วงเวียน เจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำโรงทาบ ติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

1042 1193 1197
1199 1205 1178

        วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยนายสุพิน  นองมัน นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  นางเจียมจิตต์  เดื่อมขันมณี นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  นายณรงค์  ศิริดล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ นางสาวจรัสพร  พิศงาม เจ้าหน้าที่โครงการ ธคก. และนายประยุทธ  วงเวียน เจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำโรงทาบ ติดตาม ตรวจเยี่ยมและมอบเวชภัณฑ์ ให้แก่เจ้าของศูนย์เรียนรู้ ศพก.หลัก ได้แก่นายวิเชียร  สมนาค เลขที่ 65 หมู่ 12 ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับสัตว์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 5 ตัว  ผลปรากฏว่า สัตว์ของโครงการฯ มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

1162 404388 404397
404404 404458 404441

           วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัดสุรินทร์โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง เป็นกรรมการ และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ร่วมกันออกตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์โดยมีปศุสัตว์อำเภอปราสาท และด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ ร่วมสังเกตการณ์ โดยมีผู้ประกอบการที่ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์(รายใหม่) ชนิดสุกร คือ นางวิญาพา ดีพาชู สถานประกอบการชื่อ โรงเชือดสุกรวิญาพา ที่ตั้ง เลขที่ 232 หมู่ 3 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท กำลังการผลิต 10 ตัว/วัน ผลการตรวจประเมินพบว่า ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินตามกฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์พ.ศ. 2564 ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์(กฆ.1) ต่อไป

S 32202755 S 32202757 S 32202758
S 32202759 S 32202763 S 32202761
S 32202764