วันที่ 19 เมษายน 2565 จังหวัดสุรินทร์ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดสุรินทร์ เพื่อพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์และหารือการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ครั้งที่ 1/ 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานกรรมการ  ตัวแทน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นกรรมการ และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งจังหวัดสุรินทร์มีผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (รายใหม่) จำนวน 3 ราย และมีผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตกิจการฆ่าสัตว์ทั้ง 19 แห่ง ในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาแผนงานได้พิจารณาเห็นชอบแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์รายใหม่ทั้ง 3 ราย และพิจารณากำหนดแผนดำเนินการตรวจต่ออายุใบญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ทั้ง 19 แห่งต่อไป

6C7FFDB7 C1A6 42F2 AA85 8ABA8E287CC7 6C26DBBC BE23 48A9 A98D 910518585271 7E903876 98A2 441E BEF0 48425E843C47
S 31096851 S 31096902