วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มฝ่ายได้ออกนิเทศและติดตามงานในพื้นอำเภอเขวาสินรินทร์ ดังนี้

๑. ฟาร์มโคเนื้อ นายชรินทร์ เรียงเงิน บ้านโชค ต.เขวาสินรินทร์ เลี้ยงโคเนื้อวากิว จำนวน ๓๐ ตัว

๒. ฟาร์มโคเนื้อวากิวกัปตันฟาร์ม ของนายวิชัย อยู่ปูน บ้านโชค ต.เขวาสินรินทร์ เลี้ยงโควากิว จำนวน ๓๐๐ ตัว

โดยมีนายทวีศักดิ์ โสรเนตร ปศุสัตว์อำเภอเขวาสินรินทร์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรับการตรวจติดตามงานพร้อมรับฟังปัญหาและให้ข้อชี้แนะในการดำเนินงาน

S 125599795 S 125599791 S 125599793
S 125599794 S 125599792 S 125599787

                 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.40 -14.20 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์  โดยนางเจียมจิตต์  เดื่อมขันมณี  ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ นางนงนุช พรรคฐิน ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราสาท ร่วมออกติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราห์ฯ 2 อ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์  มีกิจกรรมด้านปศุสัตว์ ดังนี้

  🐣ไก่ไข่ จำนวน 150 ตัว

🐓ไก่พื้นเมือง จำนวน 80 ตัว

🦢🦢เป็ดเทศ จำนวน  40  ตัว

🐖🐖 สุกร จำนวน 4 ตัว

โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ได้มอบวัสดุเวชภัณฑ์ยาฆ่าเชื้อ วัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีกพร้อมอุปกรณ์ และคู่มือการเลี้ยงสัตว์ ให้แก่โรงเรียน ซึ่งผลผลิตด้านปศุสัตว์ดังกล่าว สามารถนำมาใช้ในโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนพีระยานุเคราห์ฯ 2 อ.ปราสาท และจำหน่ายให้กับชุมชนได้

timeline 20220623 143318 timeline 20220623 143323 timeline 20220623 143335
timeline 20220623 143411 timeline 20220623 143347 timeline 20220623 143009

                   วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 -10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์  โดยนางเจียมจิตต์  เดื่อมขันมณี  ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ นางนงนุช พรรคฐิน ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกาบเชิง ร่วมออกติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดาฯ  ตำบลโคกตะเคียน  อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์  มีกิจกรรมด้านปศุสัตว์ ดังนี้

  🐣ไก่ไข่ จำนวน 130 ตัว

🐓ไก่พื้นเมือง จำนวน 20 ตัว

🦢 เป็ดเทศ จำนวน 9  ตัว

🐖 สุกร จำนวน  1  ตัว

                โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ได้มอบวัสดุเวชภัณฑ์ยาฆ่าเชื้อ วัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีกพร้อมอุปกรณ์ และคู่มือการเลี้ยงสัตว์ ให้แก่โรงเรียน ซึ่งผลผลิตด้านปศุสัตว์ดังกล่าว สามารถนำมาใช้ในโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดาฯ และจำหน่ายให้กับชุมชน

timeline 20220623 110615 timeline 20220623 110626 173365
timeline 20220623 110217 timeline 20220623 110652 timeline 20220623 110704

          วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 11.30 -12.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์  โดยนางเจียมจิตต์  เดื่อมขันมณี  ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ นางนงนุช พรรคฐิน ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนมดงรัก ร่วมออกติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง อ.พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  มีกิจกรรมด้านปศุสัตว์ ดังนี้

  🐣ไก่ไข่ จำนวน 150 ตัว

🐓ไก่พื้นเมือง จำนวน 30 ตัว

🐖 สุกร จำนวน  1  ตัว

โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ได้มอบวัสดุเวชภัณฑ์ยาฆ่าเชื้อ วัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีกพร้อมอุปกรณ์ และคู่มือการเลี้ยงสัตว์ ให้แก่โรงเรียนซึ่งผลผลิตด้านปศุสัตว์ดังกล่าว สามารถนำมาใช้ในโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกแสลง อ.พนมดงรัก และจำหน่ายให้กับชุมชนได้

timeline 20220623 124931 timeline 20220623 125008 timeline 20220623 125047
timeline 20220623 125056 timeline 20220623 125058 timeline 20220623 125932

            วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน  2565  เวลา 08.00 น. นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายณรงค์ ศิริดล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์  ร่วมกับนายสัญชัย หวังชูชอบ  ปศุสัตว์อำเภอจอมพระ มอบโคเพศเมียของโครงการธนาคารโค–กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอจอมพระ จำนวน 54 ราย ได้รับโคเพศเมียจำนวน 54 ตัว โดยมอบให้ 2 หมุ่บ้าน ได้แก่ มอบโคเพศเมีย จำนวน 27 ตัว ที่บ้านขวาว-ไซร์ลวก  หมู่ที่ 2  ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  และมอบโคเพศเมีย จำนวน  27 ตัว ณ บ้านตาโสร หมู่ที่ 7 ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งโคของโครงการ  มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

170645 170636 170645
170648 170651 170653
170671 170657 170673
416437 416445 416463