สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ให้บริการทดสอบโรควัณโรคในโค และ กระบือ แก่ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐาน TJ9 ฟาร์ม อำเภอรัตนบุรี จำนวน 25 ตัว ซึ่งศูนย์ผลิตน้ำเชื้อฯ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ จะมีข้อกำหนดในการตรวจโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (zoonosis) โรคติดเชื้อ และโรคติดต่อทางพันธุกรรม ซึ่งการตรวจโรคฯ ประจำปีนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่า น้ำเชื้อที่ผลิตจากศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐานนี้ เป็นน้ำเชื้อที่ดี มีคุณภาพ ปลอดโรคติดต่อ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

S 23314462 S 23314464 S 23314465
S 23314467 S 23314468 S 23314469
S 23314470