ประกาศจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน (สัตว์ปีก) เครือข่ายกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบครบวงจรจังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)