วันที่ 11 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกิจกรรม “งานวันดินโลก” ณ สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยในเดือนธันวาคมปี 2562 กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งเดือน

 S 48136202  S 48136208 S 48136207 
 S 48136204  S 48136205  S 48136206