วันที่ 16 ธันวาคม 2562 สำนักปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจอมพระ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตนบุรี ออกตรวจการขอต่ออายุการใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่และตรวจประเมินระบบป้องกันโรค ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ และตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

95985 S 3702812
95986 95988