วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายประยูร พรมไธสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ และกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี สำนักงานงานปศุสัตว์เขต 3 โดยมีปศุสัตว์สัตว์เขต 3 เป็นประธานการประชุม

S 49135626 S 49135619 S 49135622
S 49135624 S 49135625 S 49135621