เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา หน่วยงานกรมปศุสัตว์ ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง 17 อำเภอ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ศวพ.สุรินทร์) ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในเดือนมหามงคล โดยจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการสัตว์ใหญ่ (โคและกระบือ) ในวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ พื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 5 หมู่บ้าน โดยให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์ ถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย เก็บตัวอย่างเพื่อชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการ พร้อมให้ความรู้การเลี้ยงและการป้องกันโรคในโค-กระบือแก่เกษตรกรที่นำสัตว์มารับบริการ

194595 194596 194597
194598 194599 194600
194600 194601 194602
194603 194604 194612