วันที่ 24 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดำเนินการคัดเลือกอาสาดีเด่นระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๓ ได้แก่ นายอุเทน ศาลางาม อาสาปศุสัตว์ บ้านโคกกุง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

S 43622413 S 43622415 S 43622416
S 43622417 S 43622419 S 43622420