วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา09.30 น. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ตามกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ขององค์กร

S 144031752 S 144031753 S 144031754
S 144031755 S 144031757 S 144031758