วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่พรมแดนไทย-กัมพูชา ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นายนิวัติ น้อยผาง) เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรตามแนวเขตพรมแดนไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ที่มีความเสี่ยงสูงในการปนเปื้อนเชื้อโรคดังกล่าวเข้าสู่ราชอาณาจักรไทยผ่านการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ ยานพาหนะ คน และผลิตภัณฑ์จากสุกร โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมและร่วมบูรณาการจากกรมปศุสัตว์ หน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่พรมแดนไทย-กัมพูชา

1 DSC 1883 DSC 1898
DSC 1904 DSC 1907 DSC 1910