วันที่ 26 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นวิทยากรอบรมส่งเสริมอาชีพคนตาบอดชาวอีสานในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่ ม.๒ ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนตาบอดและผู้ดูแลได้ประกอบอาชีพในท้องถิ่น

S 50413580 S 50413582 S 50413583
S 50413584 S 50413585 S 50413586