ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 

1 นายเขียน  โฆษโยธิน 2482 -  ม.ค. 2488
2 นายสวัสดิ์  หรูสกุล ก.พ. 2488 - พ.ย. 2490
3 นายทวน  ชมภูบุตร ธ.ค. 2490 - มี.ค. 2503
4 นายจำลอง  ภุชงคสมุทร์ มี.ค. 2503 - พ.ย. 2504
5 นายวิจิตร  สุวรรณกิตติ ธ.ค. 2504 - ก.ย. 2508
6 นายเยื้อน  เปรมากร ธ.ค. 2508 - ก.ย. 2513
7 นายสมชาติ  บุรณศิริ ก.ย. 2513 - ก.พ. 2516
8 นายภณิต  ศุนาลัย ก.พ. 2516 - ต.ค. 2519
9 นายสวรรค์  สฤษดิกุล พ.ค. 2520 - ต.ค. 2525
10 นายสุรเชษฐ์  อุษณกรกุล ธ.ค. 2525 - ต.ค. 2535
11 นายขวัญชัย  หุนตระกูล พ.ย. 2535 - พ.ย. 2540
12 นายสถิตย์  พงษ์ไพโรจน์ ธ.ค. 2540 - ต.ค. 2542
13 นายสุกรี  บุญสวัสดิ์ พ.ย. 2542 - ก.ย. 2544
14 นายประเสริฐ  สรรเพชุดาญาณ ต.ค. 2544 - ปัจจุบัน