แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555

จังหวัดสุรินทร์

วิสัยทัศน์ (Vision)

   “เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ เปิดประตูสู่สากล”

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Strategic Issues)

   1. ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

   2. ด้านการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ

   3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

   4. ด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

   5. ด้านความมั่นคงชายแดน


กรมปศุสัตว์

วิสัยทัศน์

   “เป็นองค์กรนำการปศุสัตว์ไทย สู่ตลาดโลก”

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

วิสัยทัศน์

   “องค์กรนำการปศุสัตว์ได้คุณภาพสู่ตลาด ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และโปร่งใส”

ประเด็นยุทธศาสตร์

   1. ด้านพัฒนาอาชีพให้เกษตรกร โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์

   2. ด้านพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยด้านอาหาร

   3. ด้านพัฒนาปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพ

   4. ด้านการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านปศุสัตว์ให้เข้มแข็ง

   5. ด้านการบริหารจัดการให้เข้มแข็งและเพิ่มสมรรถนะบุคลากร

ค่านิยมองค์กร

" I2 - SMART "

  • I = Innovation (สร้างนวัตกรรม)
  • I = Integration (ทำงานแบบบูรณาการ)
  • S = Standard (สร้างมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์)
  • M = Mastery (การทำงานอย่างมืออาชีพ)
  • A = Agility (ความคล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง)
  • R = Responsibility (มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ)
  • T = Teamwork (มุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน)